Stanovy občianskeho združenia – Centrum pre pomoc v núdzi
Názov: Centrum pre pomoc v núdzi
Sídlo: Kopčianska ulica 8/A, 851 01 Bratislava

OZ – Centrum pre pomoc v núdzi je centrum pre pomoc v núdzi. Je to záujmová organizácia združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti,rasy,politickej príslušnosti,náboženského vyznania.
Snahou OZ je pomôcť deťom,mládeži a rodinám pri využívaní voľného času a viesť účastníov k hodnotnému spôsobu života. Naše OZ môže svoje aktivity rozvýjať aj v zahraničí.
Svoju činnosť vykonáva v súlade s Charitou ľudských práv,s princípmi humanity a demokracie,ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

  Hlavná činnosť

  OZ – Centrum pre pomoc v núdzi bude posytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby,rozvoja,ochrany,deti a prezentácie,duchovných a kultúrnych hodnôt.

  • Organizovanie víkendových pobytov,táborov a stretnutí pre deti a mládež. Pre rodiny s deťmi a pre deti a mládež zo znevýhodnených sociálnych (detský domov)
  • Organizovanie školení,kurzov,besied,prezentácií,relaxačných a tvorivých programov.
  • Organizovanie kultúrnych,spoločenských,osvetových a športových podujatí,výstav a výmenných pobytov,záujmových aktivít s cieľom rozvíjať vedomosti a zručnosti.
  • Služby v oblasti výskumu,vývoja vedecko-technických metód učenia a informačných služieb.
  • Spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov.
  • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu. Realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti.
  Ciele

  Realizáciou hlavnej činnosti chce OZ plniť tieto ciele:

  • Priespievať k vzdelávaciemu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže.
  • Podporovať rodinu ako základnú spoločenskú jednotku.
  • Podporovať toleranciu,priateľstvo a rešpekt naprieč epickými skupinami a sociálnymi vrstvami.
  • Budovať zdravé sebavedomie mládeže a tým ich aktívne zapájať do pôsobenia v spoločnosti.
  • Pomáhať rodinám a mladým ľuďom pri zvládaní výchovných a vzdelávacích ťažkostí.
  • Rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže zo znevýhodnených prostredí.
  • Posytnúť pozitívne vzory a zdravé vzťahy socálne znevýhodneným deťom a mládeži.
  Členstvo v združení
  Členstvo v OZ-Centrum pre pomoc v núdzi:Členmi sa stávajú dobrovoľníci OZ,teda fyzické osoby staršie ako 15 rokov vrátane,ktoré sa dobrovoľne podieľajú na činnosti OZ,alebo fyzické a právne osoby,ktoré chcú napomôcť k dosiahnutiu cieľov združenia,na základe písomnej žiadosti a rozhodnutia výkonného výboru podľa vnútornej smernice.

  Členovia každoročne uhrádzajú členský príspevok,
  Výšku členského príspevku určuje výkonný výbor.
  Zaplatené príspevky sa nevracajuú

  Práva a povinnosti členiek / členov

  Členka/člen má právo najmä:

  • podieľať sa na činnosti Združenia
  • voliť a byť volená/ý do orgánov Združeni
  • obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  • byť informovaná/ý o rozhodnutiach orgánov Združenia
  • zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia
  • podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov Združenia

  Povinnosti členky/člena sú najmä:
  a) dodržiavať stanovy združenia
  b) plniť uznesenia orgánov združenia
  c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

  Členská schôdza
  • Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
  • Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia.
  • Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členiek/členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

  Členská schôdza najmä:

  • schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky
  • volí a odvoláva predsedu, výkonný výbor a revíznu komisiu na obdobie 4 rokov a rozhoduje o odmeňovaní ich členov
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • rozhoduje o vzniku a zániku Združenia, ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia v prípade jeho zániku,
  • rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek Združenia
  • schvaľuje prijatie nových členov.
  • Členská schôdza môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  • Zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.
  • Ustanovovať koordinátorku/koordinátora, ktorá(ý) môže byť v pracovnom pomere.
  • Prijímať ďalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru.

   

  Zánik členstva

  • vystúpením: členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia na adresu združenia
  • úmrtím FO,zánikom PO
  • zánikom združenia pez právneho nástupcu
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti riadneho člena účinnosťou ku dňu právoplatnosti rozhodnutia prostredníctvom o vyškrtnutí
  • vylúčením,ak člen porušuje povinnosti. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo.Proti rozhodnutiu môže člen podať odvolanie do 15 dní. Rozhodnutie členskej schôdze je konečné. Účinky vylúčenia nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia predsedníctva.
  Orgány združenia

  Orgánmi občianskeho združenia sú:

   • Najvyšší orgán – členská schôdza,
   • Výkonný orgán – výkonný výbor,
   • Štatutárny orgán – predseda: Julius Banda, Važeckého brehu 5/5 kava, 945 01, Komárno
   • Kontrolný orgán – revízna komisia

  Predseda

  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorá/ý zastupuje združenie navonok. Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.

  Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predsedu, alebo ňou/ním splnomocnená osoba.

  Predseda môže podpisovať za združenie samostatne.

  Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

  Predseda je za svoju činnosť zodpovedný/á členskej schôdzi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, pričom najmä:

  • zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze
  • zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze.

  Predsedu členská schôdza odvolá, ak:

  • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu, alebo za úmyselný trestný čin,
  • vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie,
  • ak o to sám požiada

  Na zvolenie alebo odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov schôdze.

  Výkonný výbor

  • Je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
  • Členov do výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza.
  • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
  Hospodárenie združenia
  • Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
  • Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych predpisov.
  • Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR. Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
  • Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
  • členské príspevky,
  • granty získané na realizáciu projektov,
  • sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
  • úrokov z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
  • dotácie,
  • dedičstvo,
  • príjmy z vlastnej činnosti,
  • výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
  • príjmy z predaja majetku Združenia
  • príjmy z reklamy
  • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia.
  • Prostriedky združenia možno použiť na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom 2.
  • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá členská schôdza.
  • Prostriedky a majetok Združenia nie je možné použiť na ovplyvnenie výsledkov volieb alebo na priamu či nepriamu politickú kampaň.
  Zánik združenia
  • Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:
  • dobrovoľným rozpustením,
  • zlúčenie s iným združením,
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
  • Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátorku/likvidátora.
  • Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 a §75 Obchodného zákonníka.
  • Pri dobrovoľnom rozpustení Združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a zvyšný majetok Združenia odovzdá protokolárne občianskemu združeniu s podobným predmetom činnosti. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne členská schôdza.
  • Zánik Združenia oznámi predseda MV SR do 15 dní.

  Záverečné ustanovenia

  Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.